10 Bài Tập Lưng Xô To Rộng Hiệu Quả Cho Dân Thể Hình

EXERCISE 1: Pull-up EXERCISE 2: Wide-grip Lat Pull-down EXERCISE 3: Cable Parallel Grip Lat Pulldown EXERCISE 4: Close Neutral-grip Lat Pull-down EXERCISE 5: Behind-the-Neck Lat Pull-down EXERCISE 6: Reverse Grip Hammer Strength Low Row EXERCISE 7: Cable Seated Row EXERCISE 8: Barbell Bent-over Row EXERCISE 9: Barbell Pendlay Row EXERCISE 10: Iso Rows Đăng ký và ấn nút chuông: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh ✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh ✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh ✔️ Website: http://danthehinh.com

Xem tiếp

TOP 10 BÀI TẬP XÂY DỰNG CƠ NGỰC HIỆU QUẢ NHẤT TẠI NHÀ

Ex1: Incline Dumbbell Bench Press Ex2: Alternating Incline Dumbbell Bench Press Ex3: Decline Key Press Ex4: Floor Flys Ex5: Decline Dumbbell Twist Fly Ex6: Pullover Into Press Ex7: Floor Close Grip Press Ex8: Staggered Push Up Ex9: Deficit Push Up Ex10: Low Dumbbell Crossover Subscribe and Press the Bell icon: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh ✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh ✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh ✔️ Website: http://danthehinh.com

Xem tiếp

9 Bài Tập Xây Dựng Bắp Tay To Hơn Mà Không Cần Dụng Cụ Nặng

Ex1: Band Curl Ex2: Alternate Biceps Curl Ex3: Band Squatting Curl Ex4: Standing Preacher Curl Ex5: Cable/Band Arm Biceps Curl Ex6: Band Pushdown Ex7: Cable/Band Reverse Grip Overhead Ex8: Cable/Band Overhead Triceps Extension Ex9: Cable/Band Rear Drive Subscribe and Press the Bell icon: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh ✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh ✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh ✔️ Website: http://danthehinh.com

Xem tiếp

9 BÀI TẬP TỐT NHẤT CHO VAI RỘNG HƠN

Ex1: Z-press Ex2: Dumbbell Standing Overhead Press Ex3: Seated Dumbbell Front Raise Ex4: Dumbbell Arnold Press Ex5: Dumbbell Lateral Raise Ex6: Dumbbell Upright Row Ex7: Dumbbell Rear Lateral Raise Ex8: Chest Supported High Row Ex9: Dumbbell Front Raise Full Chest Exercises Full Arms Exercises Full Shoulder Exercises Full Back Exercises Subscribe and Press the Bell icon: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh ✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh ✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh ✔️ Website: http://danthehinh.com

Xem tiếp

11 BÀI TẬP LƯNG XÔ TẠI NHÀ NHANH TO

Ex1: Lying Lat Pull Down Ex2: Standing Twisting Band High Row Ex3: Band Lat Pulldown Ex4: Seated Row Ex5: Bands High Row Ex6: Bentover Band Row Ex7: Band Straight-arm Pulldown Ex8: Banded Pull Over Ex9: Reverse Grip Lat Pull Down Ex10: Banded Pull Spart Ex11: Deadlift Shrugs Subscribe and Press the Bell icon: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh ✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh ✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh ✔️ Website: http://danthehinh.com

Xem tiếp

7 BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CƠ BẮP THÂN TRÊN VỚI DÂY KHÁNG LỰC

EXERCISE 1: Band Biceps Curl – 4 SETS x 12 REPS EXERCISE 2: Band Pushdown – 4 SETS x 12 REPS EXERCISE 3: Band Behind Neck Shoulder Press – 4 SETS x 12 REPS EXERCISE 4: Band Lateral Raise – 4 SETS x 12 REPS EXERCISE 5: Band Front Raise – 4 SETS x 12 REPS EXERCISE 6: Band Low Fly – 4 SETS x 12 REPS EXERCISE 7: Band Middle Fly – 4 SETS x 12 REPS Subscribe and Press the Bell icon: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help!…

Xem tiếp

7 BÀI TẬP BỤNG TẠI NHÀ CHO NGƯỜI MỚI TẬP

6 pack abs for beginners you can do anywhere Ex1: Reverse Crunch – 4 Sets x 15 Reps Ex2: Bench V-Sit Crunches – 4 Sets x 15 Reps Ex3: Floor Crunch – 4 Sets x 15 Reps Ex4: Tuck Crunch – 4 Sets x 15 Reps Ex5: Alternate Heel Touchers – 4 Sets x 15 Reps Ex6: Bridge Mountain Climber – 4 Sets x 15 Reps Ex7: Side Bend – 4 Sets x 20 Reps Subscribe and Press the Bell icon: https://www.youtube.com/danthehinhtv/… Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh…

Xem tiếp

TẬP NGỰC TẠI NHÀ VỚI TẠ ĐƠN

THE BEST HOME CHEST WORKOUT EXERCISE 1: Alternating Incline Dumbbell Bench Press – 4 SETS x 15 REPS EXERCISE 2: Decline Key Press – 4 SETS x 15 REPS EXERCISE 3: Pullover Into Press – 4 SETS x 15 REPS EXERCISE 4: Floor Flys – 4 SETS x 15 REPS EXERCISE 5: Floor Close Grip Press – 4 SETS x 15 REPS EXERCISE 6: Staggered Push Up – 3 SETS x 12 REPS EXERCISE 7: Deficit Push Up – 3 SETS x 12 REPS Subscribe and Press the Bell icon:…

Xem tiếp

FULL EXERCISE BODYWEIGHT CHEST

Exercise 1: Push Up – 4 Sets x 10-12 Reps Exercise 2: Dips Between Chairs – 4 Sets x 10-12 Reps Exercise 3: Dive Bomber Push-Up – 3 Sets x 20 Reps Exercise 4: Archer Push Ups – 4 Sets x 10-12 Reps Exercise 5: Spider Crawl Push Ups – 4 Sets x 12 Reps Exercise 6: Wide Grip Into Close Grip Push Ups Exercise 7: Decline Push Ups – 4 Sets x 12 Reps Exercise 8: Push-Up Medicine Ball – 4 Sets x 12 Reps ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️…

Xem tiếp

Giáo án tập thể hình 6 buổi 1 tuần: Thứ 4,7 tập Chân – Mông – Đùi – Bụng cho nữ

Giáo án tập thể hình 6 buổi 1 tuần cho nữ: Thứ 2,5 tập Ngực – Vai – Tay sau Thứ 3,6 tập Xô – Lưng – Tay trước Thứ 4,7 tập Chân – Mông – Đùi – Bụng Mỗi bài tập 3-4 hiệp, mỗi lần tập 8-12 lần

Xem tiếp
× How can I help you?