Top 10 Bài Tập Tạ Đơn Được Dân Thể Hình Yêu Thích Nhất

Ex1: Dumbbell Upright Rows Ex2: Dumbbell Overhead Press Ex3: Dumbbell Front Delt Raises Ex4: Shrugs Ex5: Dumbbell Rows Ex6: Dumbbell Romanian Deadlift Ex7: Dumbbell Squats Ex8: Dumbbell Lunge Ex9: Dumbbell Single Leg Ex10: Dumbbell Seated Bench Extension Đăng ký và ấn nút chuông để xem video mới: https://www.youtube.com/danthehinhtv/?sub_confirmation=1 Thank you for your help! ✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh ✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh ✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh ✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh ✔️ Website: http://danthehinh.com

Xem tiếp