Thể hình nam Video thể hình 

Top 10 Bài Tập Tạ Đơn Được Dân Thể Hình Yêu Thích Nhất

Ex1: Dumbbell Upright Rows
Ex2: Dumbbell Overhead Press
Ex3: Dumbbell Front Delt Raises
Ex4: Shrugs
Ex5: Dumbbell Rows
Ex6: Dumbbell Romanian Deadlift
Ex7: Dumbbell Squats
Ex8: Dumbbell Lunge
Ex9: Dumbbell Single Leg
Ex10: Dumbbell Seated Bench Extension

Đăng ký và ấn nút chuông để xem video mới: https://www.youtube.com/danthehinhtv/?sub_confirmation=1
Thank you for your help!

✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh
✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh
✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh
✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh
✔️ Website: http://danthehinh.com

Related posts

Leave a Comment

× How can I help you?